Statut stowarzyszenia

STATUT 
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ŻEGLARSTWA I JEZIORA EŁCKIEGO „SZKWAŁ”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miłośników Żeglarstwa i Jeziora Ełckiego „SZKWAŁ”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
  2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla osób zainteresowanych uprawianiem i propagowanie żeglarstwa turystycznego oraz ochroną środowiska naturalnego. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Ełk. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
  3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
  5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
  6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

  1. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie i promowanie żeglarstwa turystycznego w mieście Ełku i poza jego granicami, propagowanie wędkarstwa i etyki wędkarskiej, propagowanie uprawiania sportu i krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie edukacji na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
  2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a)wspieranie uprawiania żeglarstwa,

b)propagowanie i uprawianie turystyki żeglarskiej,

c)popieranie rozwoju sportu żeglarskiego,

d)popieranie i organizowanie działalności, której celem jest udostępnianie wiedzy

żeglarskiej,

e)popieranie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego jezior i rzek,

f)promowanie rzeki i jeziora ełckiego,

g)organizowanie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia w realizacji

przedsięwzięć żeglarskich,

h)kultywowanie i propagowanie tradycji żeglarskich,

i)pomoc członkom Stowarzyszenia, w ramach możliwości – w innych sprawach nie

pozostających w sprzeczności z celami statutowymi,

j)organizację kursów i szkoleń żeglarskich,

k)organizację rejsów i obozów żeglarskich,

l)organizowanie zjazdów i spotkań o charakterze profesjonalnym, jak również

kulturalno-oświatowym i rekreacyjnym,

m)organizację różnorodnych form aktywności w zakresie kultury fizycznej, sportu

oraz aktywności kulturalnej,

n)organizację imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych,

o)organizację imprez integracyjnych i rejsów żeglarskich dla osób niepełnosprawnych,

p)promowanie i wspieranie zdrowego i aktywnego trybu życia,

r)prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu wychowania wodnego, ochrony środowiska, turystyki i rekreacji oraz bezpieczeństwa na wodzie,

s)udziale członków Stowarzyszenia w spotkaniach, zlotach, konferencjach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, zgodnym z celami stowarzyszenia,

t)współpracy z pokrewnymi organizacjami i instytucjami działającymi w kraju i za granicą,

u)promowaniu misji Stowarzyszenia poprzez organizowanie konferencji i seminariów, a także wydawaniu publikacji temu poświęconych,

w)organizowanie aukcji, konkursów i innych przedsięwzięć, służących pozyskaniu środków na cele filantropijne,

y)organizowanie szkoleń, spotkań i zawodów wędkarskich,

z)organizację i realizację współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce wśród dzieci i młodzieży,

ż)propagowanie uprawiania sportu i krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

3. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jest:

a)kampanie społeczne, promocja i organizacja żeglarstwa turystycznego w mieście Ełku i poza jego granicami – kod PKD 94.99.Z

b)organizowanie koncertów i imprez muzycznych – kod PKD 92.31.C

c)organizowanie wystaw, urządzanie konkursów i festiwali – kod PKD 92.31.E

d)pozostała działalność wydawnicza, wydawanie broszur i innych publikacji w zakresie promocji żeglarstwa turystycznego w mieście Ełku i poza jego granicami – kod PKD 58.19.Z

e)pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane, szkolenia, konferencje, seminaria w zakresie żeglarstwa turystycznego w mieście Ełku i poza jego granicami – kod PKD 85.59.B

f)pozostała działalność związana ze sportem – kod PKD 93.19.Z

g)pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – kod PKD 85.51.Z

h)działalność wspomagająca edukację – kod PKD 85.60.Z

i)organizowanie rejsów śródlądowych – kod PKD 50.30.Z

j)działalność związana ze sportem – kod PKD 92.62.Z

k)działalność rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD 92.72.Z.

l)działalność rozrywkowa pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana –kod PKD 92.34.Z

m)działalność edukacyjna –kod PKD 85.53.Z

n)działalność szkoleniowa –kod PKD 85.51.Z

o)działalność turystyczna –kod PKD 63.30.D

4. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jest:

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jest:

a) kampanie społeczne, promocja i organizacja żeglarstwa turystycznego w mieście Ełku i poza jego granicami – kod PKD 94.99.Z

b organizowanie koncertów i imprez muzycznych – kod PKD 92.31.C

c) organizowanie wystaw, urządzanie konkursów i festiwali – kod PKD 92.31.E

d) pozostała działalność wydawnicza, wydawanie broszur i innych publikacji w zakresie promocji żeglarstwa turystycznego w mieście Ełku i poza jego granicami – kod PKD 58.19.Z

e) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane, szkolenia, konferencje, seminaria w zakresie żeglarstwa turystycznego w mieście Ełku i poza jego granicami – kod PKD 85.59.B

f) pozostała działalność związana ze sportem – kod PKD 93.19.Z

g) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – kod PKD 85.51.Z

h) działalność wspomagająca edukację – kod PKD 85.60.Z

i) organizowanie rejsów śródlądowych – kod PKD 50.30.Z

j) działalność związana ze sportem – kod PKD 92.62.Z

k) działalność rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD 92.72.Z.

l) działalność rozrywkowa pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana –kod PKD 92.34.Z

m) działalność edukacyjna –kod PKD 85.53.Z

n) działalność szkoleniowa –kod PKD 85.51.Z

o) działalność turystyczna –kod PKD 63.30.D

5. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w §4, może być prowadzona jako odpłatna pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).

6. Przychód z działalności odpłatnej statutowej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

7. Decyzję o podjęciu działalności odpłatnej statutowej każdorazowo podejmuje Zarząd w drodze uchwały.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię jednego członka Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów;
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
11. Zarząd składa się z 4 osób w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybieranych spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia, wybieranych w głosowaniu jawnym na okres 4 lat. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
12. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
13. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
14. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
15. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
16. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki, zapisy,
c) dotacje, granty, subwencje,
d) ofiarność publiczna,
e) dochody z majątku stowarzyszenia,
f) zbiórki publiczne,
g) odsetki i dochody z kapitału,
h) wpływy działalności statutowej.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. Jako organizacja pożytku publicznego stowarzyszenie zobowiązuje się spełniać następujące wymagania :

a) prowadzić w ramach celów statutowych stowarzyszenia działalność pożytku publicznego w sferze pożytku publicznego;

b) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać na działalność pożytku publicznego;

c) posiadać statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, Komisję Rewizyjną, która to jest odrębnym organem od organu zarządzającego, Zarządu, i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;

d) Członkowie Komisji Rewizyjnej:

· nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

· nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

e) Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

f) Zabrania się:

· udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

· przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

· wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

· zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Ełk, dnia 27 listopada 2014r.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes: Jacek Balcerek

Wiceprezes: Krzysztof Dzbyński

Skarbnik: Sylwia Ruszuk

Sekretarz: Piotr Szejda


Wstecz Wydrukuj tę stronę